Deficiëntietoetsen Lerarenopleidingen Instituut Archimedes

Voor de Lerarenopleidingen Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en Wiskunde geldt dat de vak-toets apart wordt afgenomen bij de opleidingen zelf (Instituut Archimedes). Als je geslaagd bent voor het capaciteiten onderdeel (MCT-H) ontvang je een uitnodiging van de betreffende opleiding om de deficiëntietoets in te plannen.

Leraar Aardrijkskunde

Studenten bestuderen twee katernen van de methode Atlantis (op HAVO niveau). Te weten: de katern Politiek en Ruimte en de katern Natuur en Milieu. Beide katernen zijn te leen bij de vakgroep aardrijkskunde.
Hierover krijgt de student een schriftelijke toets.

Leraar Duits

Het vakspecifieke gedeelte voor Duits bestaat uit een recent centraal schriftelijk examen op Havo-niveau. Dit examen toetst de leesvaardigheid aan de hand van meerkeuzevragen en open vragen.

Voorbeelden van oude examens en meer informatie over de stof en het niveau zijn te raadplegen op: https://www.examenblad.nl/examen/duits-havo/2018.

Leraar Engels

De deficiëntietoets Engels bestaat uit drie onderdelen:

 1. Het schrijven van een essay van 300 woorden over een actueel of relevant onderwerp, door het team Engels bepaald. De student moet laten zien een coherent, gestructureerd stuk te kunnen schrijven op ERK niveau B1. Duur: 1 uur.
 2. Het maken van een grammaticatoets in multiple-choice vorm. Minimaal 60% van de items moet goed beantwoord zijn. Duur: 1 uur.

Het voeren van een gesprek over alledaagse onderwerpen en de motivatie voor het leraarschap. De student moet kunnen laten zien Engels op ERK B1 niveau te kunnen spreken. Duur: 10 minuten.
Alle onderdelen moeten voldoende zijn voor het behalen van de 21+ toets.   

Leraar Frans

Inleiding: voor deze toets wordt gebruikt van materiaal voor het Delf-examenniveau A2/B1 en het Centraal Eindexamen(5 Havo).

Bij deze twee sites met (voorbeeld-)examens en antwoordmodellen en/of beoordelingscriteria:

Spreken

Bij dit toetsonderdeel wordt een combinatie gemaakt van Delf-examenniveau A2 en B1.

 • Jezelf voorstellen en spreken over alledaagse zaken zoals: familie, werk of studie, hobby’s, dagindeling.
 • Een korte beschrijving geven van een (recente) gebeurtenis zoals: vakantie, herinnering, voorval.
 • Een rollenspel waarin een situatie nagebootst wordt die in het dagelijks leven voor kan komen.

Schrijven
Bij de schrijftoets maakt de kandidaat een coherente tekst op niveau A2/B1-niveau van +/- 200 woorden. De kandidaat kan een gebeurtenis/fenomeen beschrijven en kan daarover zijn mening geven.

Luisteren
Bij dit toetsonderdeel krijgt de kandidaat verschillende kortere luisterfragmenten te horen op niveau B1 waarbij open en gesloten vragen gesteld worden. Sommige fragmenten worden eenmaal beluisterd en andere twee- of driemaal. De vragen zijn in het Frans.

Lezen
Voor dit toetsonderdeel wordt een selectie van korte en middellange Cito-teksten voor Havo-5 voorgelegd. Het merendeel van de vragen is meerkeuze. Tevens worden vragen zowel in het Nederlands als Frans gesteld.

Leraar Geschiedenis

De deficiëntietoets Geschiedenis bestaat uit twee onderdelen:

1. Het eerste onderdeel bestaat uit 100 algemene meerkeuzevragen. Deze zijn verdeeld over de 10 tijdvakken. Om voor dit onderdeel voldoende te scoren, moet de kandidaat minimaal 50 vragen goed hebben beantwoord.

2. Het tweede onderdeel bestaat uit 5 open vragen, over een willekeurig tijdvak. Deze open vragen zijn gekoppeld aan het handboek ‘Oriëntatie op Geschiedenis. Basisboek voor de vakdocent’ door M. van Riessen en F. Rovers. (De meerkeuzevragen zijn niet gekoppeld  aan het handboek). Voor een voldoende moet de kandidaat minimaal 15 van de 30 punten halen. 

Beide onderdelen moeten dus met een 50% score gehaald worden. Als de kandidaat één of meer onderdelen niet haalt: herkansing.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: andrea.vink@hu.nl

Leraar Natuurkunde

De deficiëntietoets Natuurkunde bestaat uit een 2,5 uur durende schriftelijke toets. Deze toets omvat twee deeltoetsen met de volgende vakgebieden:

 • Een natuurkundetoets (natuurkunde op havo-5-niveau domeinen: elektriciteit, mechanica en optica).
 • Een scheikundetoets (basisscheikunde op vmbo-4-niveau – theoretische leerweg voor de domeinen: stoffen en deeltjes, chemische reacties, zuren en basen en koolstofchemie).

Alle deeltoetsen moeten met een voldoende worden afgesloten. Wilt u zich kunnen voorbereiden op deze deficiëntietoets, dan voldoen alle gangbare schoolmethodes van natuurkunde op havo-5-niveau en scheikunde op vmbo-4-niveau. Geadviseerd wordt om voor natuurkunde Newton voor de tweede fase, informatieboek 1 en verwerkingsboek 1 (de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5) te gebruiken. Voor scheikunde wordt het boek Nova Natuur/scheikunde 2GT, 4VMBO (de hoofdstukken 1, 2, 6, en 9) geadviseerd. 

Leraar Techniek

De deficiëntietoets Techniek bestaat uit een schriftelijke wiskunde toets van 120 minuten. Het onderdeel wiskunde telt mee voor de toelating tot de opleiding en moet met een voldoende afgesloten worden. Het kan zijn dat de vakgroep een nulmeting wil doen op de onderdelen natuurkunde en scheikunde. Deze onderdelen worden dan getoetst met een diagnostische toets.
U mag deelnemen aan deze wiskundetoets indien u de capaciteitentest voldoende hebt afgerond. U maakt zelf een afspraak met de intakecoördinator van de opleiding leraar Techniek om deze wiskunde toets in te plannen. U heeft recht op 2 toetskansen om een voldoende te halen. Stuur een mail aan: sacha.tippel@hu.nl of neem telefonisch contact op: 0623765077.

Het kennisniveau en inhoud van de toetsen

 • De wiskunde toets: Verplicht en noodzakelijk voor toelating op de opleiding
  Niveau: havo 5.
  Inhoud/lesstof: alle elementaire wiskundeonderwerpen: rekenen met getallen, machten wortels en logaritmen, letter rekenen, ontbinden in factoren en herleiden, vergelijkingen en ongelijkheden, functies (1ste en 2de graads), exponentiële en logaritmische functies, meetkunde, driehoeksmeetkunde en goniometrie.
  • Aanbevolen lesmateriaal voor wiskunde: inleiding tot toegepaste wiskunde voor het hoger beroeps onderwijs J.H.Blankespoor ISBN; 9789006144659.
 • De natuurkundetoets: diagnostisch, vaststellen van eventuele hiaten in kennis
  Niveau; havo 5
  Inhoud/lesstof: elektriciteit, mechanica, kracht en beweging, arbeid en energie en warmte en energie.
  • Aanbevolen lesmateriaal voor natuurkunde: elke actuele natuurkunde methode voor havo 5, waarin bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen.
 • De scheikundetoets: diagnostisch, vaststellen van eventuele hiaten in kennis.
  Niveau: vmbo tl
  Inhoud/lesstof: Scheikunde op vmbo 4 TL - theoretische leerweg voor de domeinen Stoffen en reacties, chemische binding, chemisch rekenen, zuren en basen, koolstofchemie.
  • Aanbevolen lesmateriaal voor scheikunde: elke actuele methode voor scheikunde op vmbo -tl en havo 5 niveau, waarin bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen.

Voorbeeldtoetsen

Voor verder informatie betreffende de deficiëntietoets kunt u terecht bij de opleidingscoördinator van techniek: sacha.tippel@hu.nl - 06-23765077.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten