Leraar Basisonderwijs pabo (Utrecht en Amersfoort)

Opleidingsinhoud

Op deze pagina:

Eerste jaar

In het eerste jaar (de propedeuse) oriënteer je je op het beroep leraar basisonderwijs. Je beantwoordt vragen als: Wat voor juf of meester wil ik worden? Kloppen mijn verwachtingen over de studie en het beroep? Hoe kom ik over op anderen? Hoe ga ik het beste met leerlingen om? Je maakt kennis met de verschillen tussen het oudere en het jongere kind en hun beleving van de wereld.

Je volgt vakcursussen op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, kunst, beweging, ICT en pedagogiek. Tijdens deze cursussen vergroot je je vakkennis en leer je hoe je het onderwijs in de verschillende vakken kunt vormgeven op een manier die kinderen boeit. Wat je aan theorie leert breng je elke week op je stageschool in de praktijk.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies gebaseerd op je studieresultaten. Je hoort dan of je door mag naar het tweede jaar of moet stoppen met je studie. In totaal kun je in een studiejaar 60 ECTS halen. Vanaf studiejaar 2015-2016 moet je minimaal 50 ECTS halen in je eerste jaar.

Tweede jaar en verder

In het tweede en derde jaar groei je in je rol als leraar. Je leert hoe je kennis kunt overbrengen op kinderen in de boven- en onderbouw en hoe je de aandacht van een groep kunt vasthouden. Aandachtspunten zijn: vakdidactiek, vakinhoud, doorgaande leerlijnen, lesmethodes en klassenmanagement.

In het derde jaar krijg je steeds meer oog voor de verschillen tussen leerlingen: wat houdt hen bezig, wat hebben ze nodig? Het accent van de opleiding verschuift van ‘Wat betekent lesgeven voor mij?’ naar ‘Wat kunnen mijn lessen voor anderen betekenen?’

Je kunt je binnen de opleiding Leraar Basisonderwijs pabo specialiseren in onderbouw of bovenbouw. Daarnaast kun je je profileren binnen de profieldelen ‘Wetenschap & Technologie’ en ‘Couleur Locale’.

 • Bij het profieldeel Wetenschap & Technologie verdiep je je in een vakinhoudelijk onderwerp en ga je onderwijs ontwerpen waarbij je kinderen onderzoekend of ontwerpend laat leren.
 • Het profieldeel Couleur Locale leert je over de actuele maatschappelijke context (van wijk tot wereld) waarin scholen zich bevinden en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om de thema’s als diversiteit, (wereld)burgerschap, cultuureducatie en de relatie tussen ouders en de school.

Het vierde en laatste jaar van de opleiding staat in het teken van verdieping en afstuderen. In de eerste helft moet je de profileringsruimte vullen. In de tweede helft werk je aan je afstudeerstage.

Werkplekleren (stage)

Het Centrum voor werkplekleren helpt je aan een stage op een van onze 200 opleidingsscholen in de regio Utrecht en Amersfoort. Deze opleidingsscholen, waarvan een groot deel met keurmerk, zijn er op ingesteld en getraind om studenten te begeleiden. De opleiding zorgt ervoor dat iedereen een stageplaats krijgt.

Je kunt bij de HUpabo stage lopen op veel verschillende soorten scholen. Onder de scholen waar wij mee samenwerken zijn:

 • Openbare, katholieke en islamitische basisscholen.
 • Scholen met Dalton, Montessori, Jenaplan en nieuwe onderwijsconcepten.
 • Scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Wij helpen je te ontdekken welk schooltype het beste bij jou past.

Al een paar weken na de start van je studie ga je één dag in de week naar je stageschool. Daar draai je mee in de bovenbouw (groep 5 tot en met 8). In de tweede helft van het jaar ga je aan de slag in de onderbouw (groep 1 tot en met 4) op dezelfde school. Iedere tien weken ben je een volle week op je stageschool.

Naarmate de opleiding vordert, neem je op je werkplek steeds meer verantwoordelijkheid op je. Je leert steeds beter om op jouw manier het beste uit alle leerlingen te halen. Je gaat aan de slag met doelen die je zelf formuleert. Heb je moeite met orde houden? Dan werk je daar doelbewust aan. Heb je behoefte aan meer handvatten voor passend onderwijs of bewegingsonderwijs? Dan kies je een minor over dat onderwerp. Ook ervaar je hoe je binnen een team van een school kunt functioneren. Je wordt teamlid.

HU Honours

Ben jij ambitieus en op zoek naar meer uitdaging en eigen initiatief tijdens je studie? Dan kun je een honoursprogramma volgen. Dit is een speciaal programma voor getalenteerde studenten. Met het honours certificaat laat je aan toekomstige werkgevers zien wat je in je mars hebt.

Je volgt dit programma naast het reguliere onderwijs. Het is dus een extra studiebelasting, maar wel eentje waarbij je het beste uit jezelf haalt. Meer weten over het honoursonderwijs?

Begeleiding

Persoonlijke begeleiding krijg je vanaf het begin van je studie van je studieloopbaanbegeleider (SLB-er). Bij hem of haar kun je terecht met vragen en bespreek je je vorderingen of eventuele problemen bij het studeren of je stage. De SLB-er begeleidt je bij het zicht krijgen en grip houden op je studievoortgang en bij het maken van keuzes.

Bij sommige onderdelen van de studie krijg je begeleiding van ouderejaars studenten. Zij helpen je op weg in het eerste jaar en bij de externe werkweken. Als je vanwege persoonlijke omstandigheden extra begeleiding nodig hebt, kun je daarvoor terecht bij een van de decanen.

Studiegids

In de studiegids vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding. De studiegids is bedoeld voor voltijd- én deeltijdstudenten. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle belangrijke regelingen en afspraken in de gids. Bekijk de studiegids.

Vakken

In de vakken op de pabo worden veel verschillende onderwerpen behandeld in diverse combinaties. Taal & rekenen, creatieve vakken (muziek, drama, beeldend), zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, natuuronderwijs) worden met elkaar en met bijvoorbeeld onderwijskunde, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en ICT gecombineerd. Zo sluit het onderwijs aan bij de praktijk waarin je ook met veel verschillende onderwerpen tegelijk te maken krijgt.

Vakken jaar 1

 • Periode A: Mijn eerste les, Kennismaken met taal en rekenen-wiskunde, Kunstvaardig
 • Periode B: Mijn eerste les, Leren lesgeven in taal, rekenen-wiskunde en ICT
 • Periode C: Observeren ontwikkeling van jonge kinderen, Pedagogisch handelen en communiceren, Laat je horen!
 • Periode D: Beweging in ontwikkeling, Technisch gesproken reken ik daarop
 • Het hele jaar: Studie en werk: begeleiding, intervisie en reflectie bij je stage en persoonlijke begeleiding

Vakken jaar 2

 • Periode A: Spelen met taal en rekenen, Ontdekken van de wereld, Onderzoek taal en Engels
 • Periode B: Spel en spelen, Onderzoek taal en Engels, Keuzecursus: keuze uit kunst & musical, vernieuwingsonderwijswetenschap en technologie en Engels
 • Periode C: Cultuureducatie, Gedrag en communicatie, Beeld van een kind
 • Periode D: Taal, zaakvakken en handschrift, Rekenen, wiskunde en ICT
 • Het hele jaar: Studie en werk: begeleiding, intervisie en reflectie bij je stage en persoonlijke begeleiding

Vakken jaar 3

 • Periode A: Uitgaan van verschillen I, Landelijke kennisbasis taal en rekenen, Durf te denken, Profieldeel wetenschap & techniek, Praktijk onderzoek I
 • Periode B: Uitgaan van verschillen I, Landelijke kennisbasis, Durf te denken, Profieldeel Couleur locale, Praktijk onderzoek I
 • Periode C: Uitgaan van verschillen II, Landelijke kennisbasis, Vakprofilering Wetenschap &Techniek, Praktijkonderzoek II
 • Periode D: Landelijke kennisbasis, Vakprofilering Couleur locale, Praktijkonderzoek II
 • Het hele jaar: Studie en werk: begeleiding, intervisie en reflectie bij je stage en persoonlijke begeleiding

Vakken jaar 4 Periode A en B

 • Periode A en B: Profileringsruimte
 • Periode C en D: Afstudeerstage

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698